Geodezja w praktyce. Poczytaj najważniejsze wiadomości

Geodezja to dyscyplina badawcza mająca ogromne znaczenie w różnych płaszczyznach życia i gospodarki. Działalność geologa opiera się na projektowaniu i realizacji pomiarów i obliczeń geodezyjnych, sporządzaniu zestawień wyników, aktualizacji danych oraz innych działaniach niewymienionych powyżej a niezbędnych.

pomiar

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.

Geodezja zajmuje się określaniem kształtu i rozmiarów Ziemi, opisywaniem jej powierzchni, złóż i infrastruktury podziemnej, wytyczaniem określonych obszarów czy monitorowaniem przestrzennego zagospodarowania określonego terenu. Działalność geodety ma w związku z tym duże znaczenie także w kontekście praktycznego jej wykorzystania. Pomiary geodety znajdują zastosowanie między innymi w budownictwie, tak realizowanym w ramach inwestycji publicznych jak i prywatnych. Zarówno planowanie, projektowanie jak i budowa stworzonego projektu wymaga dokładnego określenia map terenu (w tym wysokościowych) a później wytyczenia gotowego projektu na określonym obszarze.

Nie zastanawiaj się: przejdź do serwisu wapno granulowane cena, żeby otrzymać uzupełniające informacje na opisywany w tekście zagadnienie. Oczekujemy na twoją opinię!

Na zakończenie niezbędne jest sprawdzenie przez geodetę zgodności z planami danego projektu.

Rozwój informatyki i technologi stworzył również nowe szanse w geodezji i nie chodzi tu o możliwość wyszukania w Google hasła „geodezja we Wrocławiu”, ale raczej o postęp w zakresie technologii pomiaru oraz systemów informacji przestrzennej.

Wszystkie dziedziny nauki się rozwijają i nieodłącznie także geodezja ma swoje osiągnięcia i wynalazki. Jednym z takich osiągnięć w naszym kraju w zakresie technologii geodezji jest uruchomiony w 2008 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii system ASG-EUPOS. Daje on możliwość wyznaczyć w czasie rzeczywistym, z możliwym błędem do paru centymetrów pozycje obiektów w przestrzeni bazując na obserwacjach satelitarnych systemów nawigacyjnych.

Z informacji w zakresie regulacji prawnych dotyczących geodezji jednym z najnowszych wytycznych są te z 9 listopada 2011 roku opisujące normy techniczne pomiarów geodezyjnych sytuacyjnych i wysokościowych. Omówione są problemy spisów i podziałów powierzchni i nieruchomości, rejestru sieci uzbrojenia terenu, postępowań sądowych, zagospodarowania terenu i pomiarów towarzyszących inwestycjom budowlanym.

Dodatkowe wiadomości dostępne są w serwisie Geopoint – wrocławscy geodeci.


Wyświetl większą mapę

Źródło: opracowanie własne